Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Gizlilik ve Kurallar

ERSAN.NET Genel Kuralları

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı ; ERSAN.NET'in genel işleyişini ve üyelerinin ERSAN.NET içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; ERSAN.NET genelindeki tüm iletileri kapsamaktadır.

Tanımlamalar
MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve yorum tanımları ERSAN.NET'i ifade eder.

(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

ERSAN.NET kullanıcıların sorumluluğu
MADDE 4- (1) ERSAN.NET ki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.

(2) Üyelerin ERSAN.NET üzerinde belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz. Yapanlar olacaktır akıllarını alacağımızdan eminiz.

Hukuki uyuşmazlıklarda ERSAN.NET'in sorumluluğu
MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) belirli bir süreyle saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7- (1) ERSAN.NET'e bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) ERSAN.NET deki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

üyenin iletisi silinerek uyarılır.Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
MADDE 9- (1) Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
MADDE 10- (1) ERSAN.NET üzerinde yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere siteden uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı
MADDE 11- (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli
MADDE 12- (1) Üye, ERSAN.NET üzerinde mesajların tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.

(2) Üye, ERSAN.NET içerisinde herhangibir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
MADDE 13- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz.

(2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları,devlet büyükleri,siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz,ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ERSAN.NET DÜZENİ

Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
MADDE 16- (1) ERSAN.NET'de diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı;hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;

üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 60 gün süresince ERSAN.NET sitesinden uzaklaştırılır.

ERSAN.NET yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
MADDE 17- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

(2) ERSAN.NET aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye ERSAN.NET üzerinde, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.

(3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir.Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

a) Yukarıdaki fıkraya göre ERSAN.NET üzerinde haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, ersan@ersan.net e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin ERSAN.NET kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya ERSAN.NET kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

(4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, ERSAN.NET den 10 gün süreyle uzaklaştırılır.

Suçlamanın kanıta dayanması
MADDE 18- (1) ERSAN.NET dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan ************** ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz.Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle ERSAN.NET sitesinden uzaklaştırılır.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
MADDE 19- (1) Hiçbir üye ERSAN.NET dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

a) Profil Resimleri
b) Attığı Mesajlar

(2) Hiçbir üye ERSANNET dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince ERSAN.NET sitesinden uzaklaştırılır.

Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
MADDE 20- (1) ERSAN.NET platformundan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, veya paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;

üye 1 ila 3 Ay süresince ERSAN.NET sitesinden uzaklaştırılır.

Birden fazla üyeliğe sahip olunması
MADDE 21- (1) ERSAN.NET sitesinde birden fazla üyeliğe sahip olunamaz.Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini ERSAN.NET üzerinde açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar
MADDE 22- (1) ERSAN.NET tartışma bölümünde birbirlerine hakaret edenler yönetimin insiyatifinde yazıları silinip, uzaklaştırılır.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince ERSAN.NET sitesinden uzaklaştırılır.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
MADDE 23- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde ************** sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

MADDE 24

Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, Toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışma (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak) kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler Sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Forumumuza kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını kabul etmiştir..


YUKARIDA YAZILI KURALLAR HARİCİ

MADDE 25

Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan Fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan hertürlü durumda bulunan üyelerin alcağı ceza Yöneticilerin insiyatifindedir.

MADDE 26

ERSAN.NET'i Ziyaret eden kişiler bu kuralları okuyup kabul etmiştir.

MADDE 27 

Bu kurallar ERSAN.NET ailesi hariç herkes için geçerlidir.

MADDE 28

Hiç bu kadar ciddi olmamaştım.

MADDE 29

ERSAN.NET üzerinde satış yapılamamaktadır. Bu site e-ticaret sitesi değildir. Bu sayfaya sadece mesaj atabiliyorsunuz, üye olma ihtimaliniz söz konusu olamaz. Üyelik formunun olmadığını fark etmiş olmalısınız? Biz sadece kendi kendimize satış yapmaktayız. Deli diye bilirsiniz, önemli değil, amaçsız bir siteyiz.